Regulamin

REGULAMIN
portalu ogłoszeniowego i informacyjnego INFO-TARNOBRZEG.PL

SPIS TREŚCI

 1. Definicje
 2. Zasady Ogólne
 3. Rejestracja
 4. Warunki korzystania z serwisu
 5. Zasady Zamieszczania Ogłoszeń
 6. Zasady Zamieszczania Ogłoszeń Wyróżnionych
 7. Zasady Zamieszczania Boksów Reklamowych
 8. Reklamacje
 9. Inne postanowienia
 10. Polityka prywatności
 11. Pliki Cookies
 12. Postanowienia końcowe

I. DEFINICJE :

 1. Właściciel Serwisu – Agnieszka Topolewicz prowadząca działalność pod nazwa „IPR.PL Agencja Reklamowa Agnieszka Topolewicz” z siedzibą w Rzeszowie, ul. Popiełuszki 6/84, 35-328 Rzeszów, NIP: 8671912577, REGON 180365354.

 2. Administrator – Właściciel Serwisu,

 3. Regulamin – niniejszy Regulamin, który znajduje się w serwisie internetowym prowadzonym przez Właściciela Serwisu, z którego jest możliwość sporządzania jego kopii fizycznej, elektronicznej, a także przechowywania i odtwarzania w zwykłym toku czynności. Regulamin ten stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 § 1 kodeksu cywilnego.

 4. Serwis internetowy – witryna internetowa Info-Tarnobrzeg.pl Portal Ogłoszeniowy i Informacyjny znajdująca się pod adresem www.info-tarnobrzeg.pl zwana w dalszej części Serwis.

 5. Ogłoszenie zwykłe – bezpłatne ogłoszenie tj. nie podlegające opłatom z tytułu dodania, przedłużenia, zmiany treści ogłoszenia i emisji. Wyświetlane w Serwisie przez okres 60 dni od daty ich wprowadzenia do Serwisu w wybranym przez użytkownika dziale. Ogłoszenie zwykłe wyświetlane jest pod ogłoszeniami wyróżnionymi. Ogłoszenia zwykłe są sortowane wg daty dodania tj.: ostatnio dodane ogłoszenia wyświetlane są na górze.

 6. Ogłoszenie wyróżnione – ogłoszenia podlegające opłatom wg Cennika promowania ogłoszeń. Ogłoszenia wyróżnione są wyświetlane nad ogłoszeniami zwykłymi. Ogłoszenia wyróżnione są sortowane wg daty dodania tj.: ostatnio dodane ogłoszenia wyświetlane są na górze. Ogłoszenie wyróżnione promowane jest poprzez:

 • wyróżnienie kolorem żółtym,
 • prezentowanie przed „Ogłoszeniami zwykłymi”,
 • wyświetlanie w wybranej kategorii
 • Ogłoszenia wyróżnione – 14 dni (płatne) – Ogłoszenie wyróżnione, emitowane przez okres 14 dni, począwszy od dnia opublikowania jako ogłoszenie wyróżnione (po zaksięgowaniu płatności)
 • Ogłoszenia wyróżnione – 30 dni (płatne) – Ogłoszenie wyróżnione, emitowane przez okres 30 dni, począwszy od dnia opublikowania jako ogłoszenie wyróżnione (po zaksięgowaniu płatności)
 • Ogłoszenia z linkiem do strony www – ogłoszenie wyróżnione – 30 dni (płatne) – Ogłoszenie wyróżnione, emitowane przez okres 30 dni, począwszy od dnia opublikowania jako ogłoszenie wyróżnione (po zaksięgowaniu płatności)
 1. Czas emisji ogłoszenia zwykłego – podstawowy czas emisji ogłoszenia zwykłego, trwający 60 dni, przy czym Użytkownik może je wcześniej usunąć lub po okresie 60 dni przedłużyć czas publikacji o kolejny 60 dniowy okres.

 2. Czas promowania ogłoszenia – okres liczony od dnia publikacji ogłoszenia jako ogłoszenie wyróżnione (tj. dnia zaksięgowania płatności za wyróżnienie, przez okres na jaki zostało wyróżnienie wykupione lub do chwili skasowania ogłoszenia.

 3. Boksy reklamowe (płatne) – emitowane przez okres 30 dni (wg wybranej opcji reklamy).

 4. Użytkownik – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca z serwisu.

 5. Podmiot zarejestrowany – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która dokonała rejestracji w serwisie internetowym www.info-tarnobrzeg.pl, zwany w dalszej części Podmiot.

 6. Konto użytkownika – zabezpieczony dostęp do serwisu umożliwiający podmiotom zarejestrowanym zarządzanie ogłoszeniami umieszczonymi przez ten Podmiot w serwisie, oraz korzystanie z dodatkowych funkcji Serwisu.

II. ZASADY OGÓLNE:

 1. Serwis jest ogólnodostępnym portalem ogłoszeniowym, o charakterze regionalnym, ukierunkowanym na ogłoszenia zarówno od osób prywatnych, jak i Podmiotów prowadzących działalność na terenie miasta Tarnobrzega i okolic oraz województwa podkarpackiego.

 2. Podstawę prawną działania Serwisu stanowi:

 • art. 23 ust. 1 pkt. 1 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 133 poz.883),
 • art. 23 ust.4 pkt. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 133 poz.883).
 1. Serwis umożliwia jego podmiotom zamieszczanie informacji o oferowanych przez nich towarach i usługach, celem pozyskania przez nich potencjalnych klientów.

 2. Dostęp do zamieszczonych w serwisie ogłoszeń nie jest poprzedzony procedurą rejestracyjną, z zastrzeżeniem § III regulaminu.

 3. Dostęp do zamieszczonych w serwisie ogłoszeń jest nieodpłatny.

 4. Rejestracja Użytkownika w Serwisie wymaga uprzedniej akceptacji niniejszego Regulaminu. Akceptacja Regulaminu traktowana jest jako oświadczenie woli, w rozumieniu art. 60 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym Użytkownik serwisu wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.

 5. Użytkownicy i Podmioty zarejestrowane, uprawnieni są do korzystania z udostępnionych im zasobów Serwisu, w szczególności mogą przeglądać i wyszukiwać informacje o zamieszczonych w serwisie ogłoszeniach.

 6. Podmioty zarejestrowane uprawnione są do zamieszczania ogłoszeń w Serwisie.

 7. Administratorem danych osobowych Podmiotów zarejestrowanych jest Właściciel Serwisu.

 8. Zamieszczenie ogłoszenia jest równoznaczne z powierzeniem Administratorowi przez Użytkownika przetwarzania danych osobowych zamieszczonych w ogłoszeniu w celu, o którym mowa w Regulaminie.

 9. Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

 10. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

 11. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń.

 12. Wszelkie treści i materiały Podmiot zarejestrowany publikuje wyłącznie na własną odpowiedzialność.

 13. Właściciel Serwisu nie jest pełnomocnikiem, przedstawicielem i nie reprezentuje interesów Użytkowników i Podmiotów zarejestrowanych.

III. REJESTRACJA

 1. Rejestracja w Serwisie jest warunkiem umożliwiającym zamieszczanie ogłoszeń oraz zarządzania nimi.

 2. Rejestracja nie podlega opłacie.

 3. Rejestracja powinna zostać dokonana przez Użytkownika osobiście, a w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnych przez osoby uprawnione pisemnie do składania w ich imieniu oświadczeń woli.

 4. Dokonanie rejestracji jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu i powoduje zawarcie umowy o korzystanie z serwisu pomiędzy Podmiotem zarejestrowanym a Właścicielem Serwisu.

 5. Podmiot zarejestrowany związany jest postanowieniami Regulaminu od chwili rejestracji, a wszelkie odstępstwa od tych postanowień mogą zostać wprowadzone wyłącznie w drodze odrębnej umowy zawartej pomiędzy Podmiotem zarejestrowanym a Właścicielem Serwisu.

 6. Poprzez dokonanie rejestracji Podmiot zarejestrowany wyraża zgodę na przetwarzanie umieszczonych w serwisie danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.

 7. Rejestracja odbywa się przez wypełnienie formularza zamieszczonego w serwisie, w sposób wskazany w formularzu.

 8. Dokonując rejestracji Użytkownik zobowiązuje się podać prawdziwe dane, działając w dobrej wierze i zgodnie ze znanym mu rzeczywistym stanem rzeczy.

 9. Podmiot zarejestrowany przyjmuje na siebie odpowiedzialność za podanie prawidłowych danych w zamieszczonych przez siebie ogłoszeniach.

 10. W terminie do 7 dni od daty dokonania przez Użytkownika rejestracji zgodnie z powyższymi zapisami, Administrator ma prawo dokonać weryfikacji zgłoszonych danych Użytkownika. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości zgłoszonych danych Administrator zastrzega sobie prawo do uniemożliwienia Użytkownikowi dostępu do zarejestrowanego konta i usunięcie zamieszczonych w serwisie danych.

 11. W celu weryfikacji danych podanych w formularzu rejestrowym Administrator może zażądać od Podmiotu zarejestrowanego dodatkowych dokumentów. Podmiot zarejestrowany wzywany jest w formie poczty e-mail do uzupełnienia lub poprawienia umieszczonych danych w terminie 7 dni od zawiadomienia pod rygorem usunięcia wszelkich zamieszczonych przez niego danych osobowych w serwisie.

 12. Administrator przesyła Użytkownikowi potwierdzenie rejestracji wraz z indywidualnym numerem identyfikacyjnym oraz hasłem, na podany w umowie adres poczty elektronicznej (e-mail). Powyższe dane umożliwiają dostęp do indywidualnego Konta Klienta, niedostępnego dla innych Użytkowników serwisu. Indywidualny numer identyfikacyjny oraz hasło są danymi poufnymi i nie powinny być udostępniane osobom trzecim.

 13. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku gdy inny Użytkownik nie uprawniony posłuży się indywidualnym numerem identyfikacyjnym Podmiotu zarejestrowanego.

 14. Podmiot zarejestrowany może w każdym czasie dokonać wyrejestrowania, składając w tym celu stosowne oświadczenie woli w formie elektronicznej bądź listownej.

 15. W przypadku dokonania skutecznego wyrejestrowania w sposób określony w Regulaminie, Administrator usunie niezwłocznie dane osobowe Podmiotu zarejestrowanego.

IV. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Do korzystania z Serwisu wymagane jest posiadanie przez Użytkownika przeglądarki internetowej.

 2. W celu zapewnienia możliwie najlepszego poziomu merytorycznego oraz funkcjonalnego oferowanych usług, Administrator gromadzi dane dotyczące korzystania i eksploatacji stron internetowych. Dane te nie są związane z konkretną tożsamością.

 3. Gromadzone dane mogą obejmować informacje o każdej wizycie na stronach Serwisu, rodzaju używanej przeglądarki oraz adresie IP. Strona internetowa serwisu wykorzystuje pliki “cookie”, inne technologie analizy danych oraz usługi personalizacji. Wyłączenie obsługi plików “cookie” w przeglądarce internetowej uniemożliwia korzystanie z usług serwisu.

 4. Strony internetowe serwisu mogą zawierać odnośniki do stron internetowych innych firm, opublikowane wyłącznie w celu zapewnienia wygody Podmiotom zarejestrowanym i Użytkownikom. Skorzystanie z tych odnośników powoduje opuszczenie stron internetowych serwisu. Administrator nie monitoruje zawartości stron internetowych innych firm, do których prowadzą odnośniki, nie kontroluje tych stron, ani nie bierze za nie jakiejkolwiek odpowiedzialności. Decydując się na przejście do jednej ze stron internetowych innych firm, do których prowadzą odnośniki ze stron serwisu, Użytkownik bądź Podmiot zarejestrowany działa wyłącznie na swoją odpowiedzialność.

 5. Administrator zastrzega sobie prawo do okresowego wstrzymania dostępności Serwisu oraz modyfikacji zakresu świadczonych usług. Okresowe wstrzymanie możliwości korzystania z Serwisu nie stanowi podstawy do żądania jakiejkolwiek rekompensaty przez Użytkowników Serwisu.

 6. Każda operacja dokonana za pośrednictwem indywidualnego konta Podmiotu zarejestrowanego uznawana jest za dokonaną bezpośrednio przez ten Podmiot zarejestrowany i w określonych w niniejszym Regulaminie przypadkach skutkuje pobraniem opłaty zgodnie z jego zapisami.

 7. Podmiot zarejestrowany zobowiązany jest do niezwłocznego – jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty zaistnienia zdarzenia – zaktualizowania w Serwisie swoich danych rejestrowych i teleadresowych.

 8. Podany podczas rejestracji Podmiotu zarejestrowanego adres e-mail służy do kontaktu z Administratorem. Podmiot zarejestrowany oświadcza, że uprawnia Administratora do przesyłania na powyższy adres informacji handlowych o nowych ofertach i promocjach związanych z usługami świadczonymi przez Administratora oraz podmioty z nim współpracujące.

V. ZASADY ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ

 1. Ogłoszenia mogą być zamieszczane tylko i wyłącznie przez osoby pełnoletnie.
 2. Dodawanie, przedłużanie, modyfikacja treści ogłoszeń oraz usuwanie ogłoszeń w Serwisie jest bezpłatne – również dla przedsiębiorców. Obowiązuje limit 10 ogłoszeń dla jednego adresu e-mail i/lub jednego przedsiębiorcy posługującego się różnymi adresami e-mail.

 3. Treść zamieszczanego ogłoszenia powinna być zgodna z normami prawno-etycznymi obowiązującymi w Polsce.

 4. Wpisując dane do Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na opublikowanie ich w Internecie w ramach działania Serwisu.
 5. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za:
 • oferowane przez Użytkowników towary i usługi;
 • zgodność usług i towarów z przedstawionym opisem w ogłoszeniu;
 • roszczenia związane z rozliczeniami między użytkownikami Serwisu;
 • zachowanie Użytkowników umieszczających oferty w Serwisie;
 • poprawność, a przede wszystkim prawdziwość danych zawartych w ogłoszeniach.
 1. Właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zamieszczenie przez Użytkowników danych niezgodnych z prawdą lub podanie danych fałszywych.

 2. Ogłoszenia należy zamieszczać we właściwych kategoriach, odpowiednio do tematyki ogłoszenia.

 3. Zabronione jest zamieszczanie ogłoszeń i/lub zdjęć przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany, a w szczególności pochodzących z przestępstwa.

 4. Zabronione jest zamieszczanie ogłoszeń i/lub zdjęć o charakterze towarzyskim.

 5. Zabronione jest umieszczanie ogłoszeń reklamujących inne Serwisy internetowe.
 6. Zabronione jest umieszczanie ogłoszeń – ofert pracy w Internecie, e-marketing, MLM itp.
 7. Zabronione jest zamieszczanie ogłoszeń i/lub zdjęć naruszających prawo lub dobre obyczaje, uczucia (w tym uczucia religijne).

 8. Zabronione jest umieszczanie ofert o treści pisanej wielkimi literami (w całości lub w przeważającej części).

 9. Zabronione jest umieszczanie ogłoszeń zawierających negatywne opinie na temat innych osób, podmiotów lub firm/usług.

 10. Zabronione jest używanie wyrazów niecenzuralnych.
 11. Zabronione jest umieszczanie ogłoszeń sprzedaży: narkotyków, broni, przedmiotów erotycznych, produktów farmakologicznych i lekarstw, organów ludzkich, towarów pochodzących z kradzieży, paserstwa, rozboju albo innego przestępstwa, towarów niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzkiego, towarów które nie istnieją.

 12. Zabronione jest zamieszczanie tego samego ogłoszenia w różnych kategoriach ogłoszeniowych. Dane ogłoszenie (dotyczące tego samego produktu/usługi/przedmiotu) można zamieścić tylko jeden raz na 14 dni. Powtórne zamieszczenie ogłoszenia może nastąpić dopiero po skasowaniu wcześniejszego. Ogłoszenia dotyczące tej samej oferty zamieszczane częściej niż co 14 dni (bez skasowania wcześniej dodanego ogłoszenia) są traktowane jako SPAM.

 13. Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści ogłoszeń naruszających niniejszy Regulamin i zawiadomi o tym niezwłocznie Podmiot zarejestrowany, nie później niż w terminie 7 dni od daty modyfikacji.

 14. Administrator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia z publikacji ogłoszenia, powiadamiając o tym fakcie Użytkownika na zasadach określonych w powyższym punkcie, w przypadku stwierdzenia w szczególności, że treść ogłoszenia:

 • reklamuje inne strony www/serwisy internetowe, sklepy internetowe, blogi, fora, etc.,
 • oferuje produkty i/lub usługi sklepów internetowych i/lub aukcji internetowych,
 • zawiera oferty pracy w Internecie, e-marketing, MLM (Multi Level Marketing), nakłania do wypełniania ankiet, nakłania do wzięcia udziału w konkursach internetowych etc.,

 • dotyczy leków, paraleków, suplementów i medykamentów,
 • zawiera zdjęcia o charakterze erotycznym tj. przedstawiające narządy płciowe, odkryte piersi lub inne obrazy mogące wywołać oburzenie lub niesmak,

 • zawiera oferty pracy w branży erotycznej,
 • zostanie uznane przez Administratora za SPAM.
 1. Podmioty zarejestrowane łamiące Regulamin mogą zostać pozbawione możliwości dodawania ogłoszeń do Serwisu

VI. ZASADY ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ WYRÓŻNIONYCH

 1. Ogłoszenie wyróżnione – prezentowane na pierwszej stronie Serwisu oraz na pierwszych miejscach w kategorii do której przynależy.

 2. Ogłoszenia wyróżnione – oznaczone żółtym kolorem tła.
 3. Ogłoszenie wyróżnione – usługa promowania ogłoszenia w Serwisie. Opcja dobrowolna i odpłatna.

 4. Ogłoszenie z linkiem do strony www – usługa promowania ogłoszenia w Serwisie. Opcja dobrowolna i odpłatna.
 5. Sortowanie ogłoszeń wyróżnionych następuje wg daty dodania tj. ostatnio dodane prezentowane są jako pierwsze.

 6. Ogłoszenie wyróżnione musi spełniać zasady zawarte w Zasadach zamieszania ogłoszeń.
 7. Ogłoszenie łamiące niniejszy Regulamin może zostać wyłączone z publikacji przez Administratora, który zawiadomi o tym niezwłocznie Podmiot zarejestrowany, nie później niż w terminie 7 dni od daty wyłączenia. Administrator wezwie Użytkownika do dokonania korekty ogłoszenia naruszającego niniejszy regulamin. Korekty należy dokonać w terminie 7 dni od daty wezwania.

 8. W celu zamieszczenia ogłoszenia wyróżnionego, należy wykonać przelew online poprzez bramkę płatnościową PayPal lub przelew tradycyjny.

 9. Koszt usługi:
 • Ogłoszenie wyróżnione – 14 dni:
  Koszt: płatność PayPal – 35zł brutto / przelew tradycyjny – 25zł brutto; okres prezentacji 14 dni.
 • Ogłoszenie wyróżnione – 30 dni:
  Koszt: płatność PayPal – 45zł brutto / przelew tradycyjny – 35zł brutto; okres prezentacji 30 dni.

 • Ogłoszenie z linkiem do strony www – 30 dni:
  Koszt: płatność PayPal – 80zł brutto / przelew tradycyjny – 70zł brutto; okres prezentacji 30 dni.
 1. Bramkę płatnościową PayPal obsługuje serwis PayPal. Wszelkie reklamacje związane z dokonywaniem transakcji za pośrednictwem serwisu PayPal należy zgłaszać na adres Centrum rozstrzygania: signin/?returnUri=https%3A%2F%2Fwww.paypal.com%2Fcgi-bin%2Fwebscr%3Fcmd%3D_complaint-view

 2. Płatność przelewem tradycyjnym. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać drogą e-mail: biuro@e-lancut.pl
 1. Ogłoszenie wyróżnione będzie wyświetlane przez okres 14 lub 30 kolejnych dni (wg wykupionej opcji) od momentu zaksięgowania płatności. Jeżeli czas emisji ogłoszenia jest krótszy niż czas jego wyróżnienia, czas emisji ogłoszenia zostanie wydłużony o okres potrzebny do jego wyświetlenia w formie wyróżnionej.

 2. Płatność przelewem tradycyjnym należy dokonać na mBank nr konta 76 1140 2004 0000 3002 7704 8843 podając w tytule przelewu: Nazwę ogłoszeniodawcy oraz tytuł ogłoszenia i datę jego dodania.

VII. ZASADY ZAMIESZCZANIA BOKSÓW REKLAMOWYCH

 1. Boks reklamowy – wyznaczone miejsce na stronach Serwisu z przeznaczeniem dla emisji odpłatnych reklam graficznych firm i usług zgodnie z niniejszym Regulaminem, zawierające plik graficzny oraz odnośnik do reklamowanej witryny.

 2. W celu zamówienia reklamy graficznej w wybranym boksie reklamowym należy złożyć zamówienie w dziale Reklama zgodnie z dostępnymi opcjami i wykonać przelew online poprzez bramkę płatnościową PayPal lub przelew tradycyjny – mBank nr konta 76 1140 2004 0000 3002 7704 8843 (w tytule przelewu należy podać: nr zamówienia – Reklama Info-Tarnobrzeg.pl oraz nazwę podmiotu reklamującego się ).

 3. Koszt usługi reklamowej „Boks reklamowy” uzależniony jest od wyboru miejsca prezentacji reklamy.

Reklama dla Firm Tarnobrzeg - Ogłoszenia Tarnobrzeg Info-Tarnobrzeg.pl

Reklama dla Firm Tarnobrzeg – Ogłoszenia Tarnobrzeg Info-Tarnobrzeg.pl

Cennik reklam dla firm:

SymbolNazwaOpisWymiary (px)Cena netto
R1Reklama extraPojedynczy baner reklamowy wyświetlany na stronie głównej przez 30dni.728×90150zł / mc
R2Reklama głównaLosowy baner reklamowy wyświetlany na stronie głównej przez 30dni.728×300120zł / mc
R3Reklama graficzna – prawa kolumnaBaner reklamowy wyświetlany na wszystkich stronach witryny w prawej kolumnie przez 30dni. Kolejność wyświetlania losowa.225×22550zł / mc
R4Reklama graficzna – lewa kolumnaBaner reklamowy wyświetlany na wszystkich stronach witryny w lewej kolumnie między kategoriami ogłoszeń a nowymi ogłoszeniami. Reklama wyświetlana przez 30dni. Kolejność wyświetlania losowa.225×10060zł / mc
R5Reklama graficzna – lewa kolumnaBaner reklamowy wyświetlany na wszystkich stronach witryny w lewej kolumnie pod nowymi ogłoszeniami. Reklama wyświetlana przez 30dni. Kolejność wyświetlania losowa.225×10050zł / mc
R7Reklama graficzna poniżej wpisówBaner reklamowy wyświetlany pod ogłoszeniami. Reklama wyświetlana przez 30dni. Kolejność wyświetlania losowa.728×9040zł / mc
 1. Bramkę płatnościową PayPal obsługuje serwis PayPal. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać na adres Centrum rozstrzygania: signin/?returnUri=https%3A%2F%2Fwww.paypal.com%2Fcgi-bin%2Fwebscr%3Fcmd%3D_complaint-view
 2. Płatność przelewem tradycyjnym. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać drogą e-mail: biuro@info-tarnobrzeg.pl
 3. Zabrania się zamieszczania boksów reklamowych:
 • witryn zawierających materiały pornograficzne,
 • witryn zawierających reklamę nielegalnych zakładów bukmacherskich,
 • witryn zawierających reklamę wyrobów alkoholowych i tytoniu, naruszającą aktualnie obowiązujące regulacje prawne,
 • witryn zawierających treści obraźliwe lub naruszające dobra osobiste Właściciela Serwisu bądź osób trzecich,

 • witryn zawierających jakiekolwiek treści prawnie zabronione na terytorium RP, inne niż wskazane w powyższych punktach.

 1. Serwis zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia boksu bez konieczności zwrotu kosztów poniesionych na zamieszczenie boksu w przypadku stwierdzenia, że treść boksu reklamowego narusza postanowienia Regulaminu Serwisu. Serwis niezwłocznie zawiadomi o fakcie usunięcia boksu Użytkownika nie później niż w terminie 7 dni drogą mailową na adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji.

VIII. REKLAMACJE

 1. W przypadku płatności poprzez system PayPal reklamacje należy składać poprzez stronę: signin/?returnUri=https%3A%2F%2Fwww.paypal.com%2Fcgi-bin%2Fwebscr%3Fcmd%3D_complaint-view
 2. Płatność przelewem tradycyjnym. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać drogą e-mail: biuro@info-tarnobrzeg.pl
 3. Data rozpoczęcia usługi płatność PayPal: 25/05/2017
 4. Data rozpoczęcia usługi płatność przelewem tradycyjnym: 29/08/2017
 5. Wszelkie reklamacje nie związane z działaniem systemu płatniczego PayPal należy zgłaszać niezwłocznie administracji Serwisu poprzez formularz reklamacyjny pod adresem: info-tarnobrzeg.pl/ogloszenia-tarnobrzeg/reklamacje/.

IX. INNE POSTANOWIENIA

Administrator zastrzega sobie prawo do:

 1. wysyłania korespondencji z komunikatami organizacyjnymi i technicznymi oraz informacjami reklamowymi na podane adresy kont e-mail Podmiotów zarejestrowanych, które zamieściły swoje dane w serwisie.

 2. rejestrowania adresu IP komputera, z którego zostało wprowadzone ogłoszenie lub boks reklamowy.
 3. sporządzania zestawień, raportów i statystyk dotyczących odwiedzin witryny.
 4. okresowego zawieszania świadczenia usług z powodu konieczności dokonania konserwacji lub modernizacji systemu komputerowego bez uprzedniego powiadomienia o tym fakcie użytkowników Serwisu.

 5. zmiany konfiguracji systemu.

 6. zmiany niniejszego Regulaminu.

X. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Użytkownik korzystający z Serwisu akceptuje zasady Polityki Prywatności znajdujące się poniżej. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z którymkolwiek punktem, proszony jest o niezwłoczne zaprzestanie korzystania z Serwisu.

1. Dodanie ogłoszenia

 1. Podanie danych osobowych w formularzu, przy dodaniu ogłoszenia, jest ograniczone do minimum niezbędnego do świadczenia usługi i kontaktu z ogłoszeniodawcą lub użytkownikiem serwisu.

 2. Właściciel Serwisu nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych i adresowych Użytkowników Serwisu zgromadzonych podczas działania Serwisu, za wyjątkiem tych danych, które służą celom statystycznym. Przekazanie danych może nastąpić tylko za zgodą Użytkownika.

2. Jawne dane osobowe

 1. Dane osobowe oraz teleadresowe firm, instytucji i osób prywatnych, podawane przy dodawaniu ogłoszeń, są dostępne dla wszystkich Użytkowników Serwisu ze względu na ofertowy charakter usługi. Nie ma możliwości zabezpieczenia ich przed osobami prywatnymi, firmami i instytucjami, dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

3. Inne formularze

 1. Dane osobowe oraz teleadresowe firm, instytucji i osób prywatnych, podawane przy wypełnianiu innych formularzy niż formularzy dodania ogłoszenia podlegają Polityce Prywatności.

4. Adres IP

 1. Podczas dodawania ogłoszenia rejestrowany jest adres IP użytkownika w celach związanych z bezpieczeństwem innych Użytkowników Serwisu. Adres IP może być wykorzystany do identyfikacji osoby naruszającej prawo i może zostać wydany na wniosek Policji i/lub Sądu.

5. Wiadomości

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości e-mail, których dane kontaktowe uzyskane zostały w wyniku działalności prowadzonej za pośrednictwem Serwisu. Należy przez to rozumieć wszelkie niezapowiedziane wcześniej informacje, które są jednak ściśle związane z działalnością Serwisu, np.: zmiany w Regulaminie.

6. Reklamy

 1. W celu wyświetlania reklam w trakcie wizyty Użytkownika, Serwis korzysta m.in. z usług zewnętrznych firm reklamowych. Firmy te mogą wykorzystywać informacje związane z wizytami.

 2. Zewnętrzni dostawcy, w tym Google, wykorzystują pliki cookie do wyświetlania reklam na podstawie wcześniejszych odwiedzin Użytkowników w witrynie.

 3. Pliki cookie DART umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w witrynie i/lub w innych witrynach internetowych.

 4. Użytkownicy mogą zrezygnować z używania pliku cookie DART. W tym celu muszą odwiedzić stronę rezygnacji z reklam.

7. Statystyki

 1. Niniejsza Serwis korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google).

 2. Google Analytics używa “cookies, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają”.

 3. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez Użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

 4. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu.

 5. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe.

 6. Korzystając z niniejszej witryny internetowej Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

XI. PLIKI COOKIES

 1. Serwis używa plików cookies tj. plików tekstowych zapisywanych i przechowywanych w urządzeniach końcowych Użytkowników.

 2. Pliki Cookies używane są w celach:
 • świadczenia usług,
 • uwierzytelniania użytkownika,
 • prezentowania reklam,
 • zbierania danych statystycznych i tworzenia statystyk,
 • zbierania danych z ankiet.
 1. Pliki cookies mogą być zapisywane przez zewnętrzne firmy współpracujące z Serwisem

 2. Serwis korzysta z 2 rodzajów plików:
 • Pliki Cookies Stałe – pozostające w urządzeniu końcowym do momentu usunięcia ich przez Użytkownika,

 • Pliki Cookies Sesyjne – pliki tymczasowe, pozostające w urządzeniu końcowym do momentu zamknięcia oprogramowania służącego do przeglądania Internetu.

 1. Usuwanie cookies
 • Każde standardowe oprogramowanie służące do przeglądania stron www umożliwia usunięcie plików cookies.

 • W celu skasowania zapisanych plików cookies należy zapoznać się z instrukcją obsługi programu, za pomocą którego przeglądany jest Serwis.

 • Usunięcie lub blokowanie plików cookies może wpłynąć negatywnie na funkcjonowanie strony Serwisu lub całkowicie uniemożliwić jej działanie.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zawartość innych stron internetowych, których linki lub odesłania mogą znajdować się na stronie serwisu.

 2. Wszelkie doręczenia są skuteczne w rozumieniu Regulaminu, jeżeli nastąpiły na adres poczty elektronicznej wskazany przez Podmiot zarejestrowany podczas rejestracji.

 3. Administratorowi przysługuje prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. O każdej zmianie Użytkownik jest informowany poprzez jej zamieszczenie na stronie internetowej Serwisu, zaś Podmiot Zarejestrowany dodatkowo poprzez jej przesłanie na, na adres e-mail wskazany Administratorowi.

 4. Zmiana Regulaminu nie wymaga akceptacji ze strony Użytkownika lub Podmiotu zarejestrowanego.

 5. Administrator zastrzega sobie prawo do ujawnienia danych osobowych Użytkownika lub Podmiotu zarejestrowanego bez uprzedniej jego zgody, jeżeli taki obowiązek będzie wynikał z przepisów obowiązującego prawa i o ich ujawnienie zwrócą się do Administratora upoważnione do tego organy lub instytucje publiczne.

 6. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie danych osobowych.

 7. Komunikacja z Administratorem odbywa się drogą elektroniczną.

 8. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu okazałoby się nieskuteczne lub nieważne Strony przyjmują, że obowiązywać będzie zapis najbardziej oddający ideę i cel zapisu nieskutecznego lub nieważnego.

 9. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

 10. Wszelkie spory powstałe w wyniku stosowania Regulaminu rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela Serwisu, na podstawie przepisów prawa polskiego. Postanowienie poprzedniego zdania w zakresie właściwości sądu nie obowiązuje w stosunku do Użytkownika, który jest Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.3)

 11. Regulamin obowiązuje od dnia 23.05.2017 r.